Möten 2019

Välkommen till

ÅRSMÖTE AXMARBY INTRESSEFÖRENING

2019-04-14 KL: 16.00

 

                                                                               

§ 1

 

mötets öppnande

§ 2 

Val av ordförande & sekreterare

§ 3

 

Fråga om kallelsen skickats ut i behörig ordning.

 § 4 

godkännande av dagordningen. 

§ 5 

 

Val justeringsmän och rösträknare 

§ 6 

Styrelseberättelse och resultat-och balansräkning & bokslut för 2018.

§ 7

 

Revisionsberättelse för 2018.

 § 8

Beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. För 2018

§ 9a

§ 9b

 

Val av Ordf. på 2 år

Kompliteringsval 1 år

§ 10.

§10b. 

Val av 2st styrelseledamöter  på 2år

Val av styrelse suppleanter på 2år

 

§ 11.

 

Val av Revisor på 2 år

§ 12 

 Val av Revisorsuppleant på 2år

§ 13.

 

Val av fest kommitte 

§ 14. 

 Val av valberedning.

§ 15.

Förslag om firmatecknare: att ordförande och kassör tecknar firma var för sig.

§ 16. 

 Behandling av styrelsens förslag

§ 17.

 Fastsällande av medlemsavgifter. för 2019 & 2020 

§ 18. 

Behandling av inkomna motioner.  

§ 19.

Övriga frågor att hänskjuta till styrelsen.

§ 20. 

 Avslutning

 

Kaffe med dopp vid lämplig tidpungt !!